دریافت گرید

  مدارک مورد نیاز رتبه بندی

  1. ۱٫ تصویر اساسنامه شرکت و مدارک ثبتی شرکت به طور کامل ( در موضوع شرکت باید غرفه سازی نمایشگاه یا دکوراسیون نمایشگاهی قید شده باشد.)
  2. مدارک شناسایی مدیر عامل
  3. تصویر لیست بیمه کارکنان و مدارک پرداختی بیمه
  4. تصویر مدرک تحصیلی مهندس ناظر به انضمام قرارداد ( در صورتیکه مهندس ناظر جزء پرسنل بیمه شرکت باشد نیازی به قرارداد ندارد.)
  5. تصویر مدرک تحصیلی تکنسین برق به انضمام قرارداد ( در صورتیکه تکنسین برق جزء پرسنل بیمه شرکت باشد نیازی به قرارداد ندارد.)
  6. تصویر سند یا اجاره نامه رسمی دفتر و کارگاه با کد رهگیری
  7. رزومه فعالیت شرکت و نمونه قراردادهای کاری (حداقل ۵ قرارداد ، بزرگترین قراردادها اولویت دارد) به انضمام لیست متراژهای اجرا شده (در مدت ۵ سال اخیر)
  8. ارائه آدرس دقیق دفتر شرکت و محل کارگاه
  9. اصل دو برگ تعهد نامه و آیین نامه با مهر و امضاء مدیر عامل (تعهد نامه در سربرگ شرکت.) دانلود فرم تعهد نامه –  آیین نامه ۹۷

 با توجه به اینکه نمایشگاه پرونده های ناقص را تحویل نمی گیرد، لطفا مدارک فوق به صورت کامل به آدرس پستی دفتر انجمن ارسال گردد.

 

بستن
بستن