مدارک دریافت گرید

  مدارک مورد نیاز رتبه بندی

  1. ۱٫ تصویر اساسنامه شرکت و مدارک ثبتی شرکت به طور کامل ( در موضوع شرکت باید غرفه سازی نمایشگاه یا دکوراسیون نمایشگاهی قید شده باشد.)
  2. مدارک شناسایی مدیر عامل
  3. تصویر لیست بیمه کارکنان و مدارک پرداختی بیمه
  4. تصویر مدرک تحصیلی مهندس ناظر به انضمام قرارداد ( در صورتیکه مهندس ناظر جزء پرسنل بیمه شرکت باشد نیازی به قرارداد ندارد.)
  5. تصویر مدرک تحصیلی تکنسین برق به انضمام قرارداد ( در صورتیکه تکنسین برق جزء پرسنل بیمه شرکت باشد نیازی به قرارداد ندارد.)
  6. تصویر سند یا اجاره نامه رسمی دفتر و کارگاه با کد رهگیری
  7. رزومه فعالیت شرکت و نمونه قراردادهای کاری (حداقل ۵ قرارداد ، بزرگترین قراردادها اولویت دارد) به انضمام لیست متراژهای اجرا شده (در مدت ۵ سال اخیر)
  8. ارائه آدرس دقیق دفتر شرکت و محل کارگاه
  9. اصل دو برگ تعهد نامه و آیین نامه با مهر و امضاء مدیر عامل (تعهد نامه در سربرگ شرکت.) دانلود فرم تعهد نامه –  آیین نامه ۹۷

 با توجه به اینکه نمایشگاه پرونده های ناقص را تحویل نمی گیرد، لطفا مدارک فوق به صورت کامل به آدرس پستی دفتر انجمن ارسال گردد.

 

2014 Powered By Baranhonar