ثبت نام کارت تردد خودرو

فرصت مجاز جهت ارسال مدارک 3 روز قبل از شروع ساخت و ساز هر نمایشگاه می باشد.

فرم ارسال مدارک جهت صدور کارت تردد خودرو به نمایشگاه ویژه مدیران شرکت های عضو و یا نماینده تام الاختیار که در فرم 102 ذکر گردیده است. این کارت برای تردد در محیط رینگ نمایشگاه صادر میشود و مدت اعتبار آن فقط برای ایام ساخت و تخریب یک نمایشگاه است. جهت ارسال حتما از مدارک مورد نیاز اسکن (عکس با گوشی موبایل مورد قبول نمی باشد) با حجم پایین تهیه و ارسال گردد.

دکمه بازگشت به بالا