اخبار

جلسه مشترک مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها و هیأت مدیره انجمن

جلسه مشترک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و هیأت مدیره انجمن غرفه سازان با حضور مدیرعامل محترم شرکت سهامی و معاونین محترم فنی و مهندسی و روابط عمومی به همراه اعضای هیات مدیره انجمن غرفه سازان برگزار و موارد مربوط به این صنعت بررسی گردید.
در این جلسه مواردی از جمله:
موضوع تعامل بیشتر و مستمر شرکت سهامی نمایشگاه ها و انجمن غرفه سازان مطرح و در این راستا مقرر شد جهت نیل به اهداف مشترک، موضوع حضور نمایندگان انجمن در جلسات تصمیم گیری در ارتباط با صنعت غرفه سازی و تدوین تقویم نمایشگاه بررسی گردد.
پیرو آن موضوع حضور نمایندگان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در کمیته های انضباطی و ارزیابی عملکرد انجمن مطرح گردید.
در خصوص ایجاد ساختارهای تعاملی و نظارتی بین شرکت سهامی نمایشگاه ها و پیمانکاران فعال در صنعت نمایشگاهی موضوع اجباری شدن همراه داشتن کارت پیمانکاران جهت ورود به نمایشگاه تهران مورد بحث واقع گردید.
همچنین موضوع تجمیع مبالغ پرداختی عوارض غرفه سازی و هزینه نظارت HSEE برق از طرف هیأت مدیره انجمن پیشنهاد شد و مقرر گردید معاونت محترم فنی و مهندسی شرکت سهامی در ارتباط با تجمیع و پرداخت مبالغ فوق الذکر از طریق سامانه جامع غرفه سازی موارد مورد بررسی قرار دهند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا