اخبار

آیین نامه جدید غرفه سازی

از فروردین 1399 لغایت پایان شهریور 1399 طی 25 جلسه، کمیته راستی آزمایی و اعلام جرایم شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران متشکل از نمایندگان بخش های فنی و مهندسی، HSE، شکایات، حراست، غرفه آرایی و انجمن غرفه سازان؛ با ریاست مدیریت محترم طراحی و معماری داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، به تدوین دستور العمل جدید غرفه سازی پرداخته است.
در دستور العمل جدید معیارهای صدور گواهینامه غرفه سازی برای شرکت های غرفه ساز از موضوعات کمی به کیفی ارتقا یافته و مواردی مانند تعداد نفرات بیمه و یا متراژ کارگاه از عوامل موثر و تعیین کننده در رتبه بندی غرفه سازان خارج گردیده و مواردی همچون سابقه ی کار، متراژ غرفه ساخته شده در سال گذشته، تعداد غرفه ساخته شده، تعداد نمایشگاه های حاضر، میزان تخلفات و میزان کیفیت کار در قالب رضایت مندی مشتریان، نظر انجمن و نظر کمیته، مواردی هستند که در امتیاز بندی جهت رتبه بندی غرفه سازان موثر خواهد بود.
این دستور العمل در مرحله دریافت نظرات معاونت فنی و مهندسی و تاییدیه هیات مدیره شرکت سهامی می باشد که در صورت تایید نهایی مفاد آن به اطلاع اعضای انجمن غرفه سازان خواهد رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا