اخبار

تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد و کمیته انضباطی

دو کمیته ارزیابی عملکرد و انضباطی انجمن غرفه سازان تهران با حضور اعضای منتخب خود در طی جلساتی طی هفته های گذشته اقدام به تدوین آیین نامه کمیته مربوطه نموده و کلیت وظایف و اختیارات اجرایی این کمیته ها را مشخص نمودند تا بعد از تصویب هیات مدیره انجمن اجرایی گردد.

هدف از تشکیل این دو کمیته رسیدگی به امور شرکت های غرفه ساز در مبحث تخلفات و شکایات، همچنین ارزیابی شرکت های غرفه ساز با هدف تشویق و ایجاد سازوکار ارتقاء در این حوزه بوده است.

اعضای کمیته انضباطی شامل آقایان:

۱- کاظم جعفری زاده  ۲- علیرضا خطیب شهیدی ۳- کاوه ثروتی ۴- هرمز جلالی (دبیر) ۵- حسام گودرزی

اعضای کمیته ارزیابی عملکرد شامل:

۱- آقای صالح سپاسدار (رییس) ۲- آقای سعید صدقی( نایب رییس) ۳- آقای علیرضا جهان پناه ۴- خانم یاسمن نعمتی (دبیر) ۵- آقای حسام گودرزی

نوشته های مشابه

بستن
بستن