اخبار

بازدید از کارگاه های غرفه سازی در راستای تایید گواهینامه های جدید

با توجه به پایان زمان تکمیل مدارک پرونده های غرفه سازی مطابق آیین نامه مصوب؛ گروهی متشکل از اعضای هیات مدیره انجمن نسبت به بازدید از کارگاه های شرکت هایی که شرایط بازدید را دارا بوده اند، اقدام نموده اند و با حضور در محل کارگاه های ایشان به تهیه مستندات و مدارک پرداختند.

بررسی کارگاه های غرفه سازی با توجه به پراکندگی مکانی و بعد مسافت موجود از دشوارترین مراحل بررسی موضوع گواهینامه های جدید بوده است که باهمت اعضای محترم هیات مدیره انجمن، در حال انجام است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا