اعضای هیئت مدیرهدرباره انجمندسته‌بندی نشده

اعضای هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

اعضای هیئت مدیره:

١ -منوچهر جعفری زاده به عنوان رئیس هیت مدیره                          

photo_2018-01-23_10-10-18

٢ -علیرضا جهان پناه نایب رئیس هیئت مدیره

photo_2018-01-23_10-10-28

٣-سعید صدقی دبیر

photo_2018-01-23_10-10-23

۴-صالح سپاسدار خزانه دار

photo_2018-01-23_10-10-25

۵ – کاظم جعفری زاده عضو هیئت مدیره 

photo_2018-01-23_10-10-38

بازرس انجمن:

علیرضا خطیب شهیدی 

photo_2018-01-23_10-10-30

      مدیر اجرایی:

      حسام گودرزی

اعضای علی البدل:

غلامرضا فیلسوف

علیرضا پیشگویی

بازرس علی البدل:

هرمز جلالی

نوشته های مشابه

بستن
بستن