اعضای هیئت مدیرهدرباره انجمندسته‌بندی نشده

اعضای هیت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

اعضای هیئت مدیره:

١ -منوچهر جعفری زاده به عنوان رئیس هیت مدیره                          

photo_2018-01-23_10-10-18

٢ -علیرضا خطیب شهیدی نایب رئیس هیئت مدیره

photo_2018-01-23_10-10-30

٣-سعید صدقی دبیر

photo_2018-01-23_10-10-23

۴-صالح سپاسدار خزانه دار

photo_2018-01-23_10-10-25

۵ – کاظم جعفری زاده عضو هیئت مدیره 

photo_2018-01-23_10-10-38

بازرس انجمن:

هومن مشایخی

      مدیر اجرایی:

      حسام گودرزی

نوشته های مشابه

بستن
بستن