کمیته روابط عمومی

صورت اسامی اعضای کمیته روابط عمومی

آقای هومن مشایخی

آقای محمد ثروتی

آقای کیوان افشین جو

آقای علی رجب زاده

خانم سمانه سلطانی

آقای پدرام پارسانژاد

آقای حسن بلیله

آقای حمید شهابیان

بستن
بستن